MODELOVANJE

__________________

Proces saobraćajnog planiranja od prognoza saobraćajne potražnje preko makrosimulacije do detaljne analize raskrsnica, mikrosimulacije i 3D animacije.
__________________

Za modelovanje saobraćaja naš tim koristi softverski paket PTV Vision, a jedan deo tog paketa čine softveri VISUM i VISSIM. 

VISUM je platforma koja je prvenstveno namenjena za planiranje saobraćaja (makro simulacija). Struktura mreže za putnički, teretni i javni saobraćaj može biti modelovana do veoma visokog stepena detaljnosti.   

__________________

VISUM se primenjuje u planiranju saobraćaja radi utvrđivanja potražnje po vidovima, korisnicima, svrhama i vremenima putovanja. 
__________________

VISSIM je softverski program za mikro simulaciju saobraćajnih tokova. Do sada je našao primenu u modelovanju praktično svakog dela saobraćajne mreže, od prostih, izolovanih raskrsnica svih tipova kontrole (fiksni režim rada, detektorski režim rada, nesignalisane raskrsnice) do složenih koridora kontrolisanih signalisanim raskrsnicama u koordinisanom režimu rada, zatim modelovanju otvorenih i zatvorenih parking površina, modelovanju Inteligentnih Transportnih Sistema itd.  

Jedan od izlaznih rezultata mikro-simulacije, koji se primenjuje za prezentaciju, je 3D animacija. VISSIM je izuzetno značajan za detaljnu analizu od Idejnog rešenja, Glavnih projekata, Studija izvodljivosti do Projekta izvedenog stanja.  

__________________

VISSIM daje odgovor o prednostima i manama predloženih mera pre ili posle njihove implementacije. 
__________________