Projekti

Gistec consulting

Idejno rešenje i Glavni projekat saobraćajne signalizacije Obalskog puta (805 km), Libija, 2010. – 2013.

Idejno rešenje i Glavni projekat saobraćajne signalizacije za poboljšanje, unapređenje i opremanje Obalskog puta za deo Sektora III, Sektor IV, deo Sektora V i deo Sektora VIII (ukupno 805 km), Libija, 2010. – 2013.

Detaljni opis projekta:

Idejnim rešenjem određeni su rangovi puteva (auto put, glavni put, lokalni putevi i obilaznice) kao i dozvoljeni i korigovani ukrštaji (kruzna raskrsnica, semaforisana, denivelisani prelazi, petlje i raskrsnice u nivou) uzimajući u obzir bezbednost i protočnost saobraćaja.

Takođe su postavljeni i uklopljeni prateći sadržaji na Obalskom putu, koji podrazumevaju sve objekte koji su oslonjeni direktno na putnu deonicu a imaju dodatnu ulogu u funkcionisanju putnog saobraćaja. Njihova funkcija i sadržaji su u skladu sa promenama karakteristika sistema i potrebama korisnika putnih pravaca.

Ukupna dužina puta obuhvaćena Idejnim rešenjem iznosi 805 km.

Idejnim rešenjem na Obalskom putu određeni su funkcionalni i prateći sadržaji za potrebe korisnika puta:

 • Funkcionalni sadržaji obuhvataju sledeće grupe:
  • baze za održavanje puteva
  • upravljanje i kontrolu saobraćaja
  • naplatu putarine
  • autobuska stajališta
 • Sadržaji za potrebe korisnika posmatranog puta obuhvata sledeće grupe:
  • parkirališta
  • odmorišta
  • pumpne stanice za snabdevanje gorivom
  • servise za vozila
  • verske objekte
  • motele

 

Glavni projekat saobraćajne signalizacije urađen je na osnovu Idejnih rešenja i građevinskog dela projekta za deo Sektora III i Sektor IV, ukupno 522 km u 2010. godini:

 • Primenjena rešenja ispunjavaju savremene zahteve saobraćajnice visokog ranga u pogledu aktivne i pasivne bezbednosti saobraćaja, i obezbeđuju korisnicima puta visok nivo usluge. Projektovana horizontalna, vertikalna, putokazna signalizacija, oprema puta i prateći sadržaji pored puta su u potpunosti usklađeni sa SRPS standardima, zakonskim propisima (Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima, Pravilnik o saobraćajnim znacima), normativima i tehničkim uslovima za izradu i postavljanje ove vrste opreme
 • Posebna pažnja je posvećena prostornom usklađivanju saobraćajne signalizacije sa elementima sistema za kontrolu i upravljanje saobraćaja, kako bi oba sistema funkcionisala na optimalan način
 • Izprojektovana je horizontalna signalizacija (uzdužne, poprečne i ostale oznake), vertikalna signalizacija (standardna saobraćajna signalizacija, znakovi za vođenje saobraćaja i nosači saobraćajnih znakova)
 • Znaci za vođenje saobraćaja su projektovani dvojezični (engleski i arapski) predviđeni za nedvosmisleno, blagovremeno i konforno upućivanje korisnika ka željenoj destinaciji
 • Kao elementi saobraćajne opreme projektovane su zaštitne ograde i svetlosni markeri na kolovozu
 • Takođe su izprojektovani prateći sadržaji duž posmatranih Sektora Obalskog puta (parkirališta, odmarališta, pumpne stanice, verski objekti, moteli....)

 

Kasnije je urađen (zbog rata u Libiji), Glavni projekat saobraćajne signalizacije za deo Sektora V i deo Sektora VIII, ukupno 283 km u 2013. godini:

 • Izprojektovani su prateći sadržaji Obalskog puta i ubačen je u građevinski deo projekta
 • Deo projektne dokumentacije koji se odnosi na saobraćajno tehničku opremu je urađen na osnovu Građevinskog dela predmetnih Sektora, odnosno podataka dobijenih od projektanata puta
 • Izprojektovana je horizontalna, vertikalna i putokazna signalizacija
 • Znaci za vođenje saobraćaja su projektovani dvojezično (engleski i arapski)
 • Isprojektovane su zaštitne ograde i svetlosni markeri na kolovozu
 • Položaj elemenata signalizacije i opreme određen je stacionažom, a njihov položaj u poprečnom profilu definisan je u posebnim prilozima
 • Takođe, u pogodnoj razmeri su dati i pojedini detalji

 

Tip pružene usluge:

 • prikupljanje podataka i dokumentacije
 • snimanje terena
 • usklađivanje geodetskih podloga
 • izrada Idejnih rešenja
 • prezentacija Idejnih rešenja
 • organizacija, upravljanje, izrada i praćenje Glavnog saobraćajnog projekta
 • izrada Glavnog saobraćajnog projekta
 • usklađivanje sa građevinskim timom
 • prezentacija Glavnog saobraćajnog projekta

NOVOSTI


scroll up